Mój Prąd 5.0 – jakie zmiany wprowadza nowa edycja programu?

Nabór do piątej edycji programu Mój Prąd ruszył na dobre. Przyjmowanie wniosków grantowych rozpoczęto w Dzień Ziemi, tj. 22 kwietnia. O tym, że w Moim Prądzie 5.0 nastąpią znaczące zmiany mówiło się już dawno. Operator programu – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zapowiedział m.in. rozszerzenie możliwości ubiegania się o dofinansowanie o dotację dla pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Jakie inne ważne zmiany wprowadził Mój Prąd 5.0 w porównaniu do poprzedniej edycji?

Przede wszystkim nastąpiła zmiana źródła finansowania. Od piątej edycji Mojego Prądu będzie to Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Oznacza to również konieczność zmiany tabliczki informacyjnej po otrzymaniu dofinansowania. Wzór tabliczki informacyjnej będzie zatem inny niż dotychczas obowiązujący.

Zwiększeniu uległa również liczba wymaganych załączników m.in. o:

dokument potwierdzający numer rachunku bankowego – może to być kopia przelewu. Nie będzie akceptowalne oświadczenia woli.

kartę produktu / etykietę energetyczną – wymagane przy kolektorach słonecznych i pompach ciepła.

rozszerzenie protokołu odbioru – w związku z wprowadzeniem nowych dotacji do pomp ciepła i kolektorów słonecznych.

Zasady korzystania z programu Mój Prąd 5.0 na tle innych dotacji takich jak program Czyste Powietrze i Moje Ciepło z uwzględnieniem kryteriów takich jak: kto może otrzymać dotację, czy są kryteria dochodowe, jakie są warunki do uzyskania dotacji, rodzaj dofinansowania - czy jest to dotacja, jaki jest maksymalny procent kosztów kwalifikowalnych i okres kwalifikowalności oraz dla jakiego rodzaju inwestycji przysługuje dotacja i dla jakiego rodzaju budynku.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie w programie Mój Prąd 5.0 będzie mogło wynieść nawet 58 tys. zł.

Do dofinansowania kwalifikują się jedynie te przedsięwzięcia, których zakup i montaż został zakończony w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku. Mogą to być mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz inne urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej, magazynowania ciepła / urządzenia grzewcze (pompy ciepła), system zarządzania energią i kolektory słoneczne.

Dofinansowanie jest udzielane jedynie dla tych, którzy rozliczają się w systemie net-billing lub udokumentują przejście na nowy system rozliczeń (jeśli zgłoszenie mikroinstalacji do przyłączenia zostało złożone do dnia 31.03.2022). Ponadto trzeba mieć na uwadze, że dofinansowanie udzielane jest jednokrotnie na urządzenia już zainstalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

Kiedy nie można otrzymać dotacji?

Stanie się tak w przypadku:

złożenia wniosku o dofinansowanie na zwiększenie mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej, na którą otrzymano już dotację w ramach Programu Mój Prąd. Poprzez zwiększenie mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej, rozumie się, zarówno dołożenie paneli fotowoltaicznych, jak i przyłączenie do jednego Punktu Poboru Energii (PPE) kolejnej mikroinstalacji fotowoltaicznej z odrębnym inwerterem.

montażu instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są azbestem – chyba, że złoży się oświadczenie zobowiązujące do wymiany pokrycia dachowego na nowe przed wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej (na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

wnioskowania o urządzenie dodatkowe urządzenie grzewcze, np. pompę ciepła i spełnienia warunku wymiany źródła ciepła na paliwo stałe (kotła, pieca, kominka itp.) na ekologiczne, zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy antysmogowej i aktami prawa miejscowego.

wnioskowania o urządzenia do magazynowania ciepła, które w bezpośredni sposób nie wpływają na zwiększenie autokonsumpcji, np. zasobnik c.w.u lub bufor na gaz.

przedstawienia do rozliczenia faktur jedynie za wykonane usługi montażu urządzenia, bez udokumentowania fakturą lub paragonem imiennym zakupu danego urządzenia zgłoszonego do dofinansowania.

wnioskowania o urządzenia sfinansowanie z wykorzystaniem leasingu, jeżeli na dzień składania wniosku nie zostało przeniesione prawo własności.

Co ważne, otrzymując dofinansowanie składa się zobowiązanie do eksploatacji wszystkich instalacji i urządzeń objętych wnioskiem (we wskazanej we wniosku lokalizacji), przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dotacji.

Wysokość i intensywność dofinansowania

Mój Prąd 5.0 wprowadza 3 grupy wnioskodawców – dla których, tak jak w poprzedniej edycji intensywność dofinansowania będzie wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych.

Pierwsza z nich, to osoby, które rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billingu i nie skorzystały dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji.

Druga, to osoby, które rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering i nie skorzystały dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej. Aby móc skorzystać z dofinansowania są one zobowiązane do przejścia na nowy system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing.

Trzecia grupa osób stanowią te, które skorzystały z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd”, pod warunkiem, że:

zakupiły i przyłączyły instalację po dniu 1 lutego 2020 r.

zmieniły system rozliczania na net-billing, obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2022 r.

zgłoszą do dofinansowania dodatkowe urządzenie – zwiększające autokonsumpcję, a więc: magazyn ciepła, magazyn energii elektrycznej, system zarządzania energią EMS/HEMS, kolektory słoneczne, albo pompę ciepła. 

Stąd też wysokość dofinansowania przedstawia się w sposób następujący:

Dotacja do mikroinstalacji fotowoltaicznej: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców).

Dotacja do mikroinstalacji fotowoltaiczna z urządzeniem dodatkowym, zwiększającym autokonsumpcję:

– 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);

– 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).

Dotacja dotyczy zakupu i montażu instalacji od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez mikroinstalację objętą dofinansowaniem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej w tym samym okresie rozliczeniowym.

Dotacja do urządzeń dodatkowych:

– magazyn ciepła: 5 000,00 zł;

Minimalna pojemność magazynu ciepła to 20 dm3 (20 litrów). Dofinansowaniu podlegają zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła do c.w.u wraz z zasobnikiem c.w.u lub pompa ciepła do c.w.u ze zintegrowanym zasobnikiem.

– gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;

– pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;

– pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;

– pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł

Pompy ciepła zgłoszone do dofinansowania powinny spełniać wymagania klasy energetyczności elektrycznej minimum A+, w przypadku pomp o podwyższonej klasie, minimum A++ (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55°C na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Tym samym jak zapowiada operator programu niskotemperaturowe pompy ciepła nie są kwalifikowane do dofinansowania.

– magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł

Minimalna pojemność magazynu to 2 kWh. Cena zakupu wraz montażem nie może przekroczyć 6 000 zł brutto (bez kosztów wysyłki/transportu) w przeliczeniu na 1 kWh.

– system zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł

W obecnym naborze różnica kosztów między falownikiem zwykłym a hybrydowym nie będzie kwalifikowana jako EMS/HEMS. Operator programu uznał, że jeżeli dany element stanowi integralną część urządzenia i jest on niezbędny do jego prawidłowego działania, nie jest możliwe zgłoszenie go do dofinansowania. Jednym słowem o dofinansowanie do systemu EMS/HEMS można się ubiegać tylko w przypadku zgłoszenia urządzenia dodatkowego.

– kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

W programie określono liczbę kolektorów słonecznych od 1 do 50, które mogą podlegać dotacji. Ponadto łączna powierzchnia czynna kolektorów musi zawierać się w przedziale od 0,5 do maksimum 30 m2. Dodatkowo kolektory słoneczne muszą posiadać certyfikat ma europejski znak jakości „Solar Keymark” wraz z załącznikiem technicznym lub równoważny certyfikat potwierdzający między innymi przeprowadzenie badań kolektora zgodnie z normą PN-EN 12975-1.

Co warte podkreślenia w programie przewidziano zachętę za zmianę systemu rozliczeń w wysokości 3 tys. zł dla tych prosumentów, którzy przejdą na system rozliczania w net-billingu.

Czy można łączyć dotację z Mojego Prądu z innym dofinansowaniem?

Nie jest możliwe ubieganie się o dofinansowanie na ten sam zakres rzeczowy w innych programach (np. ulga w podatku rolnym, program Czyste Powietrze, program Moje Ciepło). Jednakże w przypadku ubiegania się o wsparcie w ramach Czystego Powietrza, dodatkowe elementy, zgłoszone do programu Mój Prąd, muszą zostać wyłączone z zakresu pierwotnego wniosku. Podobnie dopuszczalne jest wycofanie wniosku z programu Moje Ciepło i złożenie wniosku w ramach Mojego Prądu.

Czy można posiadać dodatkowe źródła ogrzewania?

Poza tym Mój Prąd 5.0 ma stanowić rozszerzenie możliwości uzyskania dotacji do termomodernizacji w Czystym Powietrzu. Oznacza to, że dotację na pompę ciepła będzie można uzyskać nie tylko przy wymianie starego kopciucha – nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła, ale również przy inwestycji w pompę ciepła, posiadając inne źródło ciepła. Warunek konieczny jest jeden. Posiadane dotychczas źródło ciepła musi spełniać warunki podwyższonej klasy energetycznej z niską emisją zanieczyszczeń do atmosfery (spełniające wymogi ekoprojektu kotły na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 oraz kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne).