Ruszył nabór Ciepłe Mieszkanie – możesz sfinansować pompę ciepła

Program Ciepłe Mieszkanie to kontynuacja programu Czyste Powietrze, ale skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli lokali mieszkalnych, które znajdują się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Budżet programu Ciepłe Mieszkanie to aż 1,4 miliarda złotych! Jego realizacja zaplanowana jest na lata 2022 – 2026. Od 20 marca rozpoczęty został nabór wniosków dla mieszkańców Gminy Wiejskiej Chojnice. Czas realizacji przedsięwzięcia to 6 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Nabór wniosków i podpisywanie umów z Gminą będzie realizowane do dnia 28.02.2025 roku. W ramach naboru wniosków można również starać się do dofinansowanie dla pomp ciepła. 

„Ciepłe Mieszkanie” to ogólnopolski program, który ma na celu dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych. W ramach programu mieszkańcy mogą otrzymać dotację na pokrycie kosztów związanych z wymianą źródeł ciepła, ociepleniem budynków, modernizacją instalacji grzewczych oraz wymianą okien i drzwi.

czyste powietrze Sępólno Krajeńskie

Co można sfinansować?

Dotacja programu Ciepłe Mieszkania obejmuje wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na między innymi:

  • pompy ciepła (powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze);
  • kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;
  • kotły gazowe kondensacyjne;
  • ogrzewanie elektryczne;

Oprócz tego dofinansowanie obejmuje również podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła, jak i:

  • wymianę okien i drzwi;
  • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.);
  • wentylację mechaniczną;
  • oraz dokumentację projektową.

Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”). Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

Jakie są progi dofinansowań?

Wysokość dofinasowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób wchodzących w skład jego gospodarstwa domowego i ustalona została na poziomie:
1) podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,
2) podwyższonym – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,
3) najwyższym – do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł.

Z podstawowego poziomu dofinansowania mogą skorzystać Ci, których dochód roczny nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł. Podwyższony poziom dofinansowania jest adresowany do tych beneficjentów. Których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jego gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Najwyższy poziom dofinansowania zarezerwowany jest dla beneficjentów, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jego gospodarstwa domowego nie przekracza 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym, albo ma on ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kiedy i gdzie składać wnioski?

Rozpoczęcie przedsięwzięcia nie może nastąpić przed podpisaniem umowy z Gminą Chojnice. Za rozpoczęcie przedsięwzięcia przez Beneficjenta rozumie się, poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu
księgowego). Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za koszty niekwalifikowane. Za zakończenie przedsięwzięcia przez Beneficjenta uznaje się rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń – stwierdzone protokołem uruchomienia źródła ciepła.

Wniosek o dofinansowanie może być złożony tylko raz na jeden lokal mieszkalny.

Zaświadczenie potrzebne do uzyskania dofinansowania w poziomie podwyższonym i najwyższym Beneficjent powinien uzyskać od organu uprawnionego do wydania zaświadczenia (np. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).

Beneficjent od momentu podpisania umowy z Gminą zobowiązuje się do wykonania inwestycji w terminie nie dłuższym niż do 31.10.2025 roku

W ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie w Gminie Chojnice” można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła spełniającego wymagania Programu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Wyjątek stanowi ogrzewanie elektryczne, które może się składać z kilku
urządzeń trwale zainstalowanych w lokalu mieszkalnym, tworzących system ogrzewania tego lokalu mieszkalnego.

Wymianie/likwidacji ulegną wszystkie źródła ciepła na paliwo stałe, niespełniające wymagań minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5 i po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w lokalach mieszkalnych Beneficjentów, wszystkie zainstalowane
oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej będą spełniać docelowe wymagania aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych obowiązujących na terenie położenia budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem.

Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne
warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłownicze.

Wnioski w ramach program „Ciepłe Mieszkanie w Gminie Chojnice” można składać osobiście w Urzędzie Gminy Chojnice (pok. nr 111) w formie papierowej lub przesyłając na adres: Urząd Gminy Chojnice, ul. 31-go Stycznia 56a, 89-600 Chojnice.

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

Tel.: 52 880 13 17, e-mai: czystepowietrze@gminachojnice.com.pl

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie w Gminie Chojnice”.

Więcej informacji wraz ze wzorami dokumentów znajduje się na stronie:

https://gminachojnice.pl/dla-mieszkanca/cieple-mieszkanie