Dotacje na energię odnawialną dla rolników

31 stycznia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje rozpocząć nabór wniosków na odnawialne źródła energii dla rolników.  Planowany nabór będzie realizowany w ramach obszaru F  „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” dla operacji „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” i potrwa do 1 marca br.

O dofinansowanie może starać się rolnik, który spełni wymagania:

 • wielkości gospodarstwa rolnego – co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służąca do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,
 • prowadzenia działalności rolniczej w celach zarobkowych w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych (nie dotyczy rolnika będącego osobą fizyczną, który prowadzi działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy).

Na co można dostać dotację?

Program zakłada możliwość uzyskania dofinansowania na:

 • zakupu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW łącznie z powerbankiem czyli magazynem energii i systemem inteligentnego zarządzania energią;
 • zakup pompy ciepła – o ile będzie stanowiła integralną cześć instalacji fotowoltaicznej;
 • koszty montażu instalacji;
 • koszty ogólne związane z wydatkami, a więc koszty obejmujące przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;
 • koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

Na jakie dofinansowanie może liczyć rolnik?

Maksymalna wartość dofinansowania może wynieść 150 tys. zł, przy czym:

 • 60 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo
 • 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Złożone wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Punktowane będą następujące elementy:

 • posiadanie certyfikatu uczestnictwa w unijnym systemie jakości, tj. rolnictwo ekologiczne;
 • realizacja operacji na gruntach znajdujących się na następujących formach przyrody tj. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 wraz z ich otulinami;
 • brak urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego dofinansowanych ze środków PROW 2014 – 2020, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” lub „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000;
 • ukończenie szkolenia w programie którego uwzględniono zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego lub zobowiązanie się do jego ukończenia nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania płatności końcowej,
 • prowadzenie produkcji zwierzęca w ilości równej co najmniej 5 DJP,
 • sprawności urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.

Wnioski będą przyjmować Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ukierunkowanie na odnawialne źródła energii w rolnictwie wiąże się z tym, że instalacje fotowoltaiczne są wolne od zanieczyszczeń, są bezgłośne i nie emitują CO₂, czyli nie ingerują w środowisko oraz nie wytwarzają szkodliwych dla ludzi i zwierząt substancji. Energia słoneczna jest obecnie najbezpieczniejszym odnawialnym źródłem energii.

Dofinansowanie na energię odnawialną OZE dla rolników z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na panele fotowoltaiczne, pompy ciepła i magazyny energii

Jakie są cele programu?

W ramach obszaru „Zielona energia w gospodarstwie rolnym”  planuje się, że:

Będą realizowane inwestycje, w ramach których będą tworzone instalację wytwarzające energię z promieniowania słonecznego i magazyny tej energii.

Inwestycje będą mogły dotyczyć także inteligentnych systemów zarządzania energią z możliwością zainstalowania pomp ciepła.

Zastosowane rozwiązania pozwolą na wytwarzanie czystej energii.

Wyprodukowana energia z promieniowania słonecznego będzie zużywana do obsługi urządzeń występujących w gospodarstwie rolnym, np. system oświetlenia, czy wentylacji. Pozwoli to uniezależnić budynki gospodarcze od dostaw tradycyjnie wytwarzanej energii.

Pomoc będzie udzielana na inwestycje poprawiające ogólne wyniki gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą.