Prosument lokatorski a Grant OZE

1 lutego uruchomiony został nabór dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na Grant OZE. Grant OZE przysługuje inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie polegające na zakupie, montażu, budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii – wynosi 50 proc. kosztów tego przedsięwzięcia. Wraz z uruchomieniem naboru pojawiło się wiele pytań dotyczących nowej kategorii prosumenta lokatorskiego, który ma zacząć obowiązywać w związku z wprowadzeniem ww. zmian.

Grant OZE przeznaczony jest na refinansowanie kosztów inwestycji i wyliczany jest w odniesieniu do kosztów netto przedsięwzięcia OZE. Udzielany jest jako pomoc de mininis, jeśli inwestor prowadzi w tym budynku działalność gospodarczą.

Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia OZE znajdują się powierzchnie użytkowe służące celom innym niż mieszkalne lub wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej, wysokość grantu OZE stanowi iloczyn kwoty tego grantu i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej służącej celom mieszkalnym i wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej w powierzchni użytkowej budynku.

pexels kindel media 9800001

Dotacja a wybór formy rozliczeń energii elektrycznej

Otrzymanie refinansowania nie zależy od wybrania konkretnej formy rozliczeń, może to być więc prosument zbiorowy, dedykowane formy rozliczenia prosumenta indywidualnego z przyszłą opcją prosumenta lokatorskiego, a także rozliczenia poza systemem prosumenckim, np. uzgodnione indywidualnie ze sprzedawcą energii. Jeżeli chodzi natomiast o dedykowane formy rozliczeń, to odpowiednie przepisy nie zostały jeszcze uchwalone. Mają one wejść w życie w ciągu najbliższych miesięcy. Co ważne instalacja przyłączona do systemu przed wejściem tych przepisów będzie mogła zostać zgłoszona w ramach prosumenta lokatorskiego.

Gdzie szukać pomocy przy sporządzeniu wniosków?

EKOVER zajmuje się kompleksową obsługą wniosków w ramach Grantu OZE. Dla zarządców spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego i innych podmiotów wymienionych w zakresie przepisów określających warunki uzyskania dotacji — przygotowaliśmy pakiet rozwiązań ułatwiających możliwość skorzystania z refinansowania. Czy warto skorzystać z naszego wsparcia? Gwarantujemy wsparcie w zakresie udzielania informacji dotyczących warunków przyłączenia ma na podstawie obowiązujących, jak i planowanych przepisów. W trakcie indywidualnego spotkania jesteśmy w stanie również przedstawić informacje dotyczące przepisów podatkowych dotyczących rozliczania tego typu inwestycji.

Maksymalne moce instalacji i proces przyłączania

W przypadku prosumenta lokatorskiego będzie on szczególnego rodzaju prosumentem indywidualnym. Stąd też będą wynikać szczególne warunki możliwości przyłączenia mikroinstalacji za licznikiem części wspólnej. W przypadku instalacji większych nie będzie możliwości skorzystania z prosumenta indywidualnego. Nie oznacza to, że nie będzie można przyłączyć większych instalacji. Taka możliwość będzie możliwa w ramach prosumenta zbiorowego. Punktem odniesienia będzie w każdym przypadku punkt poboru energii. Będzie więc wiele rozwiązań, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę fakt, iż planuje się również wdrożyć jeszcze jedną kategorię — prosumenta wirtualnego.

Wykorzystanie nadwyżek energii – obecny stan prawny i propozycje zmian

Zgodnie z obecnym stanem prawnym, jeżeli mikroinstalacja (do 50 kW) zostanie przyłączona za licznikiem części wspólnej, to można ją rozliczać w systemie prosumenta indywidualnego. W takim przypadku rozliczenie przebiega następująco:
1) energia wytworzona i zużyta w tej samej godzinie jest traktowana jako autokonsumpcja i nie ma obowiązku uiszczenia za nią ceny energii ani opłat dystrybucyjnych zmiennych;
2) energia wprowadzona do sieci, czyli nadwyżka niewykorzystana w danej godzinie, jest przeliczana przez sprzedawcę energii na jej wartość rynkową po miesięcznych cenach rynkowych (a od 1 lipca 2024 r. po cenach godzinowych), a wartość wprowadzonej energii jest zapisywana na koncie prosumenta jako depozyt prosumencki;
3) na koniec danego okresu rozliczeniowego sprzedawca obniża rachunki za energię (w cenach detalicznych) o zgromadzoną wartość depozytu;
4) jeżeli depozyt z danego miesiąca nie został rozliczony w ciągu 12 miesięcy, ponieważ nie było już rachunków do obniżenia (wartość energii wprowadzonej przekraczała wartość energii pobranej), wtedy zwraca się jedynie do 20% wartości depozytu.

Jednakże, aby zachęcić do budowania instalacji mogących wytwarzać więcej energii aniżeli wartość energii pobieranej przez część wspólną wprowadzony zostanie prosument lokatorski. Polegać on będzie na tym, że 100% wartości depozytu będzie wypłacane na rachunek bankowy. Tym samym, nawet jeżeli mikroinstalacja wytworzy energię o wartości większej, aniżeli wartość energii pobranej przez część wspólną, to żadna część wartości energii wytworzonej nie przepadnie, ale zostanie wypłacona na koniec danego okresu rozliczeniowego przez sprzedawcę energii. Projekt przepisów stanowi, że wypłacone środki będą mogły zostać przeznaczone tylko na pokrycie zobowiązań z tytułu zakupu energii elektrycznej i/lub na obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku wielolokalowym, na którym znajdować ma się mikroinstalacja, lub w innych budynkach wielolokalowych, jeżeli ich części wspólne zarządzane są przez tego samego prosumenta lokatorskiego.

Aspekty podatkowe — o czym warto pamiętać?

Jeżeli chodzi o aspekty podatkowe, to warto zwrócić uwagę na art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa definiuje dochody wolne od podatku. Dodatkowo trzeba zauważyć, że planuje się możliwość zwolnienia również na potrzeby dochodów uzyskanych z wytwarzania energii elektrycznej. Trwają w tej sprawie ustalenia.

Czy będzie konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę?

Planowane zmiany w przepisach mają również doprowadzić do zmian w zakresie obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę. W ramach tych rozwiązań przewiduje się podwyższenie progu mocy, dla której nie będzie konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wybranych instalacji odnawialnych źródeł energii. Przy tym, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW ma istnieć obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skorzystaj z możliwości i umów się z nami na spotkanie. Przedstawimy Ci niezbędne informacje wg. obowiązującego stanu prawnego oraz planowanych zmian. Przedstawimy również ofertę na wykonanie instalacji wraz z kompleksowym przygotowaniem wniosku o Grant OZE.

𝗦𝗲̨𝗽𝗼́𝗹𝗻𝗼 𝗞𝗿𝗮𝗷𝗲𝗻́𝘀𝗸𝗶𝗲 – 𝘂𝗹. 𝗞𝗼𝘀́𝗰𝗶𝘂𝘀𝘇𝗸𝗶 𝟭𝟱𝗶

📲 𝟴𝟴𝟮 𝟭𝟵𝟮 𝟰𝟲𝟴

📧 𝗯𝗼𝗸@𝗲𝗸𝗼𝘃𝗲𝗿.𝗽𝗹

Dokumenty dotyczące naboru w ramach konkursu Grant OZE znajdują się pod linkiem: https://www.bgk.pl/krajowy-plan-odbudowy/grant-oze/